Kde všade nájdete magazín Propagand?

 

Baka Padáň  Malá Lúč Bučuháza 
Jurová Pataš  Moravské Kračany  Čilistov 
Trstená na Ostrove  Pódafa  Pinkove Kračany  Kráľovianky 
Bellova Ves  Veľké Dvorníky  Šipošovské Kračany  Šamorín 
Blahová  Gabčíkovo  Veľká Lúč  Čakany 
Orechová Potôň - Lúky  Beketfa  Hviezdoslavov  Štvrtok na Ostrove 
Potônské Lúky  Čechová Kvetoslavov  Topoľníky 
Blatná na Ostrove  Kostolná Gala Mierovo  Horné Mýto 
Macov  Malá Budafa  Lehnice  Trhová Hradská 
Trnávka  Póšfa  Sása  Čukárska Paka 
Baloň  Stará Gala  Kolónia  Malá Paka 
Čiližská Radvaň  Veľká Budafa  Kľúčovec  Veľká Paka 
Vrbina  Benkova Potôň  Medveďov  Veľké Blahovo 
Dolný Bar  Čečínska Potôň  Kolónia  Ižop 
Mad  Horná Potôň  Michal na Ostrove  Veľký Meder 
Dolný Štál  Masníkovo  Eliášovce  Bodíky 
Jánošíkovo na Ostrove  Horný Bar  Tonkovce  Dobrohošť 
Boheľov  Šuľany  Vojtechovce  Vojka nad Dunajom 
Čenkesfa  Šuľany  Ohrady  Nekyje na Ostrove 
Dunajská Streda  Jahodná  Okoč  Vrakúň 
Heďbeneéte  Amadeho Kračany  Opatovský Sokolec  Vydrany 
Kolónia  Etreho Kračany  Orechová Potôň  Čenkovce 
Kútniky  Jastrabie Kračany  Vieska  Dolné Janíky 
Lidér Tejed  Kľúčiarove Kračany  Báč  Horné Janíky 
Malé Blahovo  Kostolné Kračany  Kyselica  Hubice 
Malé Dvorníky  Kráľovičove Kračany  Rohovce  Maslovce 
Milinovice  Kynceľove Kračany  Ňárad  Oľdza 
Mliečany  Lesné Kračany  Sap  Zlaté Klasy